Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii udzielany jest każdego roku. Szafarzem tego Sakramentu jest zawsze Biskup. Przygotowania do przyjęcia tego Sakramentu rozpoczynają się w klasie 8 Szkoły Podstawowej a kończy w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

KURS PRZYGOTOWAWCZY
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY

REGULAMIN KURSU

 1. Kurs trwa 18 miesięcy.
 2. Pierwszy rok formacji rozpoczyna się we wrześniu i trwa do czerwca.
 3. Drugi rok formacji rozpoczyna się we wrześniu i trwa do marca.
 4. Kandydat bierze udział:
  1. w kerygmatycznych rekolekcjach dla młodzieży GPS
  2. w spotkaniu dla młodzieży „Przystań”
  3. w spotkaniach formacyjnych.
 5. Spotkania formacyjne:
  1. są prowadzone przez księdza lub animatorów
  2. odbywają się raz w miesiącu
  3. są zorganizowane w salce, kościele lub w miejscach wyznaczonych przez animatorów
  4. odbywają się w grupach (ok. 8-16 osób).
 6. O przydzieleniu kandydata do grupy decyduje wikariusz koordynujący kurs (w roku 2022/23 jest nim ks. Szymon Gwardzik).
 7. W przypadku nieobecności kandydat ma możliwość uczestnictwa w dodatkowym spotkaniu indywidualnym lub grupowym zorganizowanym przez animatora grupy.
 8. Wymagany jest „INDEKS dla kandydatów do sakramentu bierzmowania”.
 9. W trakcie kursu kandydat uzyskuje w INDEKSIE potwierdzenie księdza, animatora lub innej uprawnionej przez koordynatora osoby o uczestnictwie w:
  1. coniedzielnej Mszy Świętej
  2. regularnej spowiedzi
  3. rekolekcjach GPS
  4. wyjeździe formacyjnym „Przystań”
  5. lekcjach religii w szkole.
 10. Warunkiem ukończenia kursu jest:
  1. obecność kandydata na spotkaniach formacyjnych (w pierwszym roku – co najmniej 7 razy, w drugim roku – co najmniej 4 razy)
  2. wykazanie się wiedzą w zakresie:
  • Małego Katechizmu
  • istoty Sakramentu Bierzmowania
  • znajomości Osoby Ducha Świętego
  • darów i owoców Ducha Świętego
  • życiorysu swojego patrona.
  • gotowość do dawania świadectwa wiary, dotyczącego osobistego spotkania z Jezusem.
 11. Zaliczenie Małego Katechizmu odbywa się u katechety. Pozostałe ww. punkty kandydaci zaliczają u animatorów.
 12. O możliwości przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania decyduje animator grupy w porozumieniu z księdzem koordynującym kurs.