II NABÓR DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej informuje o warunkach II naboru na rok akademicki 2021/2022. Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, powinni najpóźniej do 14 września br. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 508 830 077) i osobiście złożyć w Rektoracie Seminarium następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J.E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
 2. własnoręcznie napisany życiorys;
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje
  na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 6. skrócony odpis aktu urodzenia; 
 7. metrykę chrztu i bierzmowania;
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
 9. cztery aktualne fotografie legitymacyjne.

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym,
po rozmowie kwalifikacyjnej w Rektoracie Seminarium, kandydaci są zobowiązani
do zarejestrowania się na stronie internetowej Uniwersytetu (irk.umk.pl) i stawienia się
w wyznaczonym terminie na rozmowie kwalifikacyjnej Wydziału Teologicznego UMK.